Menu
0
oficiální online shop
FC Viktoria Plzeň
Můj účet
přihlášení
0
Košík
prázdný

Obchodní podmínky spolku VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. platné od 6.1.2023

 

Preambule 

 

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základně kupní smlouvy uzavřené (dále jen „Kupní smlouva“) mezi VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese https://eshop.fcviktoria.cz/. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu fanouškovských předmětů, textilního zboží, suvenýrů a dalšího zboží ze sortimentu Prodávajícího.

 

Kupujícím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem (Kupujícím spotřebitelem) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považován také ten, jenž uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem je každý, kdo není pro účely těchto Obchodních podmínek spotřebitelem.

 

Nabídkou se rozumí právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud toto jednání obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

 

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 

 

Kupující obdrží od Prodávající kopii těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obdrží Kupující při převzetí zboží. Prodávající poskytne Kupujícímu na základě jeho žádosti Obchodní podmínky a Reklamační řád v textové podobě.

 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást je Reklamační řád, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

 1. Kontaktní údaje Prodávajícího 

 

Název: VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.

Sídlo: Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 27002667

Zapsaná: Spolkový rejstřík, Krajský soud v Plzni, oddíl L, vložka 4329

Telefon: +420 377 221 507

Email: fcviktoria@fcviktoria.cz

Kontaktní adresa: Štruncovy sady 3, Plzeň, PSČ 301 12 

Kontaktní údaje včetně provozní doby najdete zde.

Provozovna a místo pro osobní odběr:

VIKTORIA SHOP

DOOSAN ARENA, Štruncovy sady 3, PSČ 301 12 Plzeň

E-mail: fanshop@fcviktoria.cz

Internetové stránky: www.eshop.fcviktoria.cz

Zodpovědná osoba: Magdaléna Reiserová, tel.: + 420 734 878 230

 

Provozní doba pro osobní odběr:

PO - PÁ 9.00 - 17.00

(Dále vždy v době domácích zápasů FC Viktoria Plzeň vždy cca 6 hodin před začátkem utkání a 1 hodinu po jeho skončení.)

 

 1. Informace

 

Informace o cenách zboží uváděných na internetových stránkách https://eshop.fcviktoria.cz/ provozovaných Prodávajícím jsou uváděné včetně všech daní a poplatků. Ceny jsou závazné s výjimkou zjevných chyb a platné v době odeslání objednávky Prodávajícím.  

 

Informace o přijímaných způsobech plateb jsou dostupné zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na určení způsobu platby.

 

Přijetí nabídky s dodatkem, výhradou nebo jinou změnou není přijetím nabídky.  

 

Kupující je při výběru zboží vázán nabídkou Prodávajícího a nemůže se od ní odchýlit. V případě, kdy Kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které Prodávající nabízí (včetně jiných vlastností tohoto zboží), smlouva nevznikne. Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané Kupujícím, jiné zboží může Prodávající dodat Kupujícímu pouze v případě, že se tak s Kupujícím předem písemně dohodne.

 

V případě přijetí plnění bez objednávky (nevyžádaného plnění) Kupujícím spotřebitelem, není Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu toto plnění vracet, ani ho o tom vyrozumět. Samotné přijetí plnění se nepovažuje za přijetí nabídky.  

 

Prodávající vydá Kupujícímu bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy alespoň jedno vyhotovení. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Prodávající neumožňuje Kupujícímu ani třetí osobě přístup k uzavřeným Kupním smlouvám. 

 

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 

 1. Uzavření smlouvy 

 

Kupující může uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek s Prodávajícím tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách Prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží) vloží do „košíku“ buď jako neregistrovaný nebo registrovaný uživatel na internetových stránkách Prodávajícího. Kupující je dále povinen zvolit způsob dodání zboží a způsobu platby.

 

Kupující je při vyplnění objednávky povinen uvést veškeré povinné údaje označené symbolem (*). V případě registrace Kupujícího na stránkách Prodávajícího za účelem zřízení stálého účtu platí předchozí věta obdobně.

 

Kupujícím má právo kdykoliv před odesláním objednávky zkontrolovat či měnit požadované plnění, způsob jeho dodání a metodu platby, včetně všech osobních údajů, které do objednávky vložil. 

 

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a jejím přijetím Prodávajícím. Kupující odesláním objednávky zároveň bere na vědomí, že je povinen za zboží zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na jeho dodání. Prodávající po přijetí výše uvedené objednávky neprodleně odešle na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím potvrzení o přijetí jeho objednávky.

 

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamační řád.

 

Po uzavření Kupní smlouvy lze Kupní smlouvu měnit pouze po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.   

 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího při převzetím věci.

 

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

 1. Doručování zboží 

 

Prodávající se zavazuje dodat zboží určené v kupní smlouvě Kupujícímu nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že u konkrétního zboží uvádí Prodávající jinou dodací lhůtu, dodá Prodávající zboží v této uvedené lhůtě ode dne potvrzení objednávky. 

 

Kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu určenou v Kupní smlouvě, včetně nákladů dodání zboží. Kupujícímu se doporučuje překontrolovat toto zboží při jeho převzetí.  

 

Doklady vztahující se ke zboží (zejména daňový doklad atd.) předá Prodávající Kupujícímu při převzetí zboží, v odůvodněných případech (např. při tech. potížích na straně na straně Prodávajícího) nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží Kupujícím.

 

 

Dopravu a doručení zboží Kupující zvolí v objednávce zboží, ceny a způsoby doručení se řídí dle aktuálního ceníku platného v okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu dostupného zde. Prodávající si vyhrazuje právo u jednotlivého typu zboží závazně určit způsob jeho doručení.

 

V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží, má Prodávající právo po uplynutí dodatečné lhůty, na kterou Kupujícího e-mailem prokazatelně upozorní a ve které poskytne Kupujícímu novou přiměřenou lhůtu k převzetí tohoto zboží, od Kupní smlouvy odstoupit či zboží vhodným způsobem prodat.

 

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může Kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy Kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

 

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

 

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) je Kupující spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn v této lhůtě, případně kdykoliv před dodáním zboží, odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu jakýmkoliv jednostranným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře Kupujícím spotřebitelem na e-mailovou adresu, případně písemně na adresu Prodávajícího nebo telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího v poslední den této lhůty. Prodávající přijetí formuláře o odstoupení od smlouvy Kupujícímu potvrdí.

 

V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím spotřebitelem je Prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od Kupujícího spotřebitele na základě Kupní smlouvy získal, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího spotřebitele od Kupní smlouvy. V případě souhlasu Kupujícího spotřebitele, může mu Prodávající peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem.

 

Jestliže Kupující spotřebitel zvolil při dodání zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Kupující spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.  

 

Náklady vrácení zboží nese Kupující spotřebitel.

 

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující spotřebitel odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V tomto případě je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

 

Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
 4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a Prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

 

Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici zde

 

Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím Kupujícím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V takovém případě má Prodávající právo strhnout si z kupní ceny zboží částku odpovídající snížení hodnoty zboží.

 

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění 

 

Jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, (b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a (c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností (a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, (c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a (d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Zákonná práva z vad

 

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. V případě, že je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu či v reklamě uvedena delší záruční doba, postupuje se podle ustanovení Občanského zákoníku o Záruce za jakost.

 

V této lhůtě je Kupující povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím má vadu, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. 

 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

(a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí,

(b) se vada projeví opakovaně, 

(c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 

(d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. 

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

 1. Vyřízení reklamace 

 

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u Prodávajícího, příp. u jiné osoby určené Prodávajícím (např. v záruční listině, v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění), bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží. V případě, kdy Kupující uplatní některé z práv vadného plnění písemně nebo elektronicky, uvede zde své údaje, vadu věci, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace). Prodávající potvrdí v písemné formě Kupujícímu kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně v písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Formuláře ke stažení:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Uplatnění práv z vadného plnění pro nesplnění jakosti při převzetí

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být za tímto účelem při přepravě zabaleno ve vhodném obalu k zamezení možnosti jeho poškození, čisté a kompletní (pokud to vyžaduje povaha vady a způsob provedení opravy).  

 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí výše uvedené lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout.

 

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího písemně informovat (e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS).

 

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

  

 1. Ochrana osobních údajů 

 

Kupující odesláním objednávky uděluje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jemu poskytnutých osobních údajů. Dále tím poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách. Souhlas se vztahuje na zpracování pro účely marketingu. V ostatních případech je zpracování prováděno na jiných právních základech, zejména za účelem plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu Prodávajícího.

 

Kupující může kdykoliv bezplatně Prodávajícímu sdělit, že si nepřeje dostávat další obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s přijetím obchodního sdělení.

 

Kupující má právo být bezplatně informován ohledně údajů evidovaných Prodávajícím, dále má právo tyto údaje bezplatně měnit, omezit, případně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováváním. Souhlas může být opakovaně obnoven. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným Prodávajícímu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že byl Prodávajícím informován o svých právech plynoucích ze zpracování osobních údajů, zejména o právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Kupující se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na Prodávajícího (viz kontaktní údaje uvedené výše). Kromě toho se Kupující může s podnětem nebo stížností obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V případě registrace vlastního účtu Kupujícího na internetových stránkách Prodávajícího platí výše uvedené obdobně.

 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Další informace naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů zde.

  

 1. Řešení sporů 

 

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.  

 

Kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kupující spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci, za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz).

 

Kupující spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů on-line (ODR), která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/odr).

 

 1. Ostatní     

 

Záloha na zboží

 

V případě objednávky speciálního zboží na objednávku, neobvyklého množství nebo zboží, které nemá Prodávající běžně skladem, Kupujícím může Prodávající požadovat úhrady zálohy. O tomto požadavku Prodávající informuje Kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení jeho objednávky.

 

Dárky

 

V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vydat kromě vráceného zboží i veškeré s tím související plnění (dárky apod.) včetně toho, oč se obohatil. Pokud tak neučiní, bude to ze strany Prodávajícího považováno jako bezdůvodné obohacení. Pokud vydání souvisejícího plnění není ze strany Kupujícího možné, má Prodávající nárok na peněžitou náhradu v obvyklé výši. 

Informace a poradenství

 

Prodávající sděluje veškeré ústní i písemné informace o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží podle nejlepšího vědomí a informací získaných vlastní zkušeností nebo informací poskytnutých výrobcem či dodavatelem.

 

Stížnosti

 

Kupující může veškeré své stížnosti a připomínky týkající se smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Prodávajícím uplatnit osobně v provozovně Prodávajícího nebo písemně zasláním na e-mailovou adresu: fcviktoria@fcviktoria.cz. V případě, že má stížnost obsahové náležitosti jako reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace podle bodu 7. těchto Obchodních podmínek.

 

Písemná komunikace

 

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují adresa provozovny nebo sídlo Prodávajícího a adresa Kupujícího uvedená v objednávce.

 

Ostatní případy, které nejsou uvedeny v těchto smluvních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 6. ledna 2023.