Menu
0
oficiální online shop
FC Viktoria Plzeň
Můj účet
přihlášení
0
Košík
prázdný

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je spolek VIKTORIA Plzeň - fotbal, z.s., se sídlem Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 27002667, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 4329 (dále jen „Správce“). 

Správce se tímto prohlášením zavazuje k ochraně a nakládání s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Subjektem údajů je kupující, který dobrovolně poskytuje Správci své osobní údaje při nákupu zboží v internetovém obchodu provozovaném Správcem na adrese www.eshop.fcviktoria.cz (dále jen „Stránky“).

 Správce zpracovává osobní údaje získané od kupujícího za účelem plnění svých závazků plynoucích z uzavřeného smlouvy, zejména pro zasílání objednaného zboží a vyřizování objednávek, a dále za účelem zasílání obchodního sdělení. K tomuto zpracování osobních údajů se souhlas kupujícího nevyžaduje (nákup zboží bez registrace), právním titulem zpracování je plnění smlouvy a oprávněný zájem správce. Správce dále zpracovává osobní údaje kupujícího s jeho souhlasem při registraci jeho stálého účtu na Stránkách (registrovaný kupující), právním titulem zpracování je souhlas, v jednotlivých případech i plnění smlouvy. 

Pro účely nákupu zboží prostřednictvím Stránek je kupující povinen uvést údaje označené hvězdičkou. Bez jejich uvedení nelze uzavřít kupní smlouvu. 

Správce zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro splnění své povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s kupujícím, tzn. adresní, identifikační a jiné údaje (jméno, příjmení, dodávací adresa, fakturační adresa, telefon, e-mailová adresa, objednané zboží, platební informace). Správce uchovává osobní údaje kupujícího, který nakupuje na Stránkách bez registrace, pouze po dobu nezbytnou pro plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu. U registrovaného kupujícího uchovává Správce jeho osobní údaje po dobu trvání této registrace.

Kupující resp. jiný subjekt údajů má právo vznést námitky proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě uplatnění námitky Správce ukončí další zasílání nabídek. Správce je v takovém případě oprávněn v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje kupujícího, aby splnil zákonnou povinnost nezasílat kupujícímu marketingová sdělení. 

Správce zpracovává osobní údaje také v případech, pokud je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, daňový řád, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají po dobu stanovenou jednotlivými zákony.

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího manuálně a/nebo pomocí prostředků výpočetní techniky vlastními zaměstnanci nebo spolupracovníky. Osobní údaje jsou bezpečně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob a jsou zabezpečeny proti zneužití. Správce se zavazuje, že osobní údaje kupujícího nepředá další osobě s výjimkou případů, kdy je nezbytné předat osobní údaje dopravci za účelem řádného doručení objednaného zboží kupujícímu. 

Správce je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, dokud s tím kupující nevysloví nesouhlas. Kupující má právo kdykoliv bezplatně vyslovit, měnit, omezit, nebo odvolat svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, případně vyslovit svůj nesouhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím oznámení zaslaného na adresu fcviktoria@fcviktoria.cz, případně na adresu získanou v souvislosti s přijetím obchodního sdělení. Kupující má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů.

Kupující může kdykoliv bezplatně požádat Správce na adrese fcviktoria@fcviktoria.cz o sdělení informací ohledně účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, včetně jejich příjemců. Registrovaný kupující má rovněž možnost kdykoliv bezplatně spravovat a měnit své osobní údaje, které poskytl Správci při registraci jeho stálého účtu na Stránkách. Registrovaný kupující je oprávněn Správci kdykoliv sdělit, že si nepřeje být dále registrovaným kupujícím. Správce jeho účet neprodleně po oznámení zruší. Kromě výše uvedeného se kupující může s podnětem nebo stížností obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.