Menu
0
oficiální online shop
FC Viktoria Plzeň
Můj účet
přihlášení
0
Košík
prázdný

Reklamační řád

Reklamační řád

 

Reklamační řád VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., platný od 6.1.2023

 

Preambule

 

Tento Reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetových stránek https://eshop.fcviktoria.cz/ provozovaných spolkem VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., IČ: 27002667, se sídlem Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 4329 (dále jen „Prodávající“), nebo zakoupené v provozovně Prodávajícího na adrese DOOSAN ARENA, Štruncovy sady 3, Plzeň, PSČ 301 12.

 

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.

 

Tento Reklamační řád je k dispozici v provozovně Prodávajícího nebo v elektronické podobě na adrese https://eshop.fcviktoria.cz/. V případě nákupu zboží prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího je Reklamační řád součástí potvrzení přijetí objednávky od Kupujícího. Prodávající poskytne Kupujícímu na základě jeho žádosti Reklamační řád v textové podobě.

 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

 

Pro definice pojmů obsažených v tomto Reklamačním řádu platí pojmy uvedené v Obchodních podmínkách Prodávajícího obdobně.

 

  1. Úvodní ustanovení

 

Kupujícího je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (dále jen “reklamace“) vždy v souladu s tímto Reklamačním řádem. V případě skutečností nebo situace, kterou tento Reklamační řád neupravuje, postupuje se podle platných právních předpisů České republiky. Tento Reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění ke dni 6.1.2023.

 

  1. Uplatnění reklamace 

 

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci osobně u Prodávajícího v jeho provozovně, případně Kupující spotřebitel může uplatnit reklamaci i sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro tyto případy Prodávající zabezpečuje ve své provozovně během provozní doby přítomnost pracovníka pověřeného přijímáním reklamací. Kupující může uplatnit reklamaci i u jiné osoby určené Prodávajícím k opravě (např. v záruční listině, v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění), která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším. V těchto případech postupuje Kupující dle pokynů Prodávajícího, případně jím určené osoby. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci též prostřednictvím přepravní služby.

 

V případě uplatnění reklamace prostřednictvím přepravní služby zašle Kupující reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího, případně adresu osoby určené Prodávajícím dle předchozího odstavce. Zboží by mělo být za tímto účelem při přepravě zabaleno ve vhodném obalu k zamezení možnosti jeho poškození, čisté a kompletní (pokud to vyžaduje povaha vady a způsob provedení opravy) a viditelně označeno názvem "REKLAMACE".

 

Při uplatnění reklamace je Kupující povinen prokázat, že mu náleží právo reklamaci uplatnit, zejména doložit datum koupě (např. předložením prodejního dokladu, záruční listiny, potvrzení vydaného Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění, případně obdobným věrohodným způsobem). Vady, které byly Kupujícím uplatněny u Prodávajícího v minulosti a Prodávající na ně poskytl přiměřenou slevu z kupní ceny, nelze uplatnit znova.

 

V případě, kdy Kupující uplatní reklamaci prostřednictvím přepravní služby, uvede své údaje, vadu věci, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace).

 

Kupující může v souladu s čl. 5 a 6 Reklamačního řádu pro uplatnění práv z vadného plnění použít i tyto formuláře:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Uplatnění práv z vadného plnění pro nesplnění jakosti při převzetí

 

  1. Délka záruky

 

Záruční doba pro uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím činí 2 roky a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo zkrátit tuto záruční dobu až na polovinu, tzn. na 1 rok, v případě prodeje použitého zboží. V tomto případě vyznačí Prodávající tuto dobu v prodejním dokladu nebo v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění.

 

Uplynutím výše uvedených dob nelze právo z vadného plnění u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany nedohodnou jinak nebo v případě, kdy Prodávající, výrobce nebo závazný právní předpis stanoví na zboží delší záruční dobu, nebo v případě, kdy Prodávající nebo výrobce poskytuje na prodávané zboží zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

 

Kupující je povinen právo z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží.

V případě, kdy Kupující o vadě na zboží ví, a přesto zboží s touto vadou dále užívá, Prodávající neodpovídá za rozsah poškození, které na tomto zboží tato vada dalším užíváním způsobí. V případě, kdy Kupující uplatní právo z vadného plnění oprávněně, záruční doba po dobu, kdy Kupující zboží nemohl užívat, neběží. V případě, kdy Prodávající (případně osoba jím určená) vyrozumí Kupujícího o vyřízení reklamace (viz níže) a možnosti převzetí zboží, počíná záruční doba dnem následujícím po doručení tohoto vyrozumění Kupujícímu opět plynout, ledaže se strany dohodnou jinak.  V případě způsobu vyřízení reklamace výměnou zboží neběží Kupujícímu nová lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění a záruční doba se prodlužuje pouze o dobu trvání této reklamace. 

 

Životnost zboží se liší zejména s ohledem na dané vlastnosti výrobku, správné zacházení, údržbu a je rozdílná od záruční doby pro uplatnění práv z vadného plnění.   

 

  1. Postup a způsob vyřízení reklamace

 

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí výše uvedené lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

 

Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

 

Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne následujícím po vyrozumění Prodávajícím o vyřízení reklamace. V případě porušení této povinnosti Kupujícím postupuje Prodávající (případně jím určená osoba) podobně podle ustanovení o prodlení Kujícího při převzetí zboží dle článku 4 Obchodních podmínek Prodávajícího.

 

  1. Jakost při převzetí 

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, (b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a (c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností (a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, (c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a (d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

  1. Zákonná práva z vad  

 

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. V případě, že je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu či v reklamě uvedena delší záruční doba, postupuje se podle ustanovení Občanského zákoníku o Záruce za jakost.

 

V této lhůtě je Kupující povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím má vadu, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

(a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí,

(b) se vada projeví opakovaně, 

(c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 

(d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. 

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

  1. Náklady reklamace 

 

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

  1.  Řešení sporů

 

Vzájemné spory vzniklé na základě reklamace mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.  

 

Kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kupující spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci, za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz).

 

Kupující spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů on-line (ODR), která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/odr).

  

  1. Smluvní záruka za jakost

 

Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného.

 

Tento Reklamační řád je platný od 6. ledna 2023 a nahrazuje a ruší předchozí reklamační řád.